't klassevolk dat lup weer bi-j de schutteri-j
de schutteri-j
de schutteri-j
't klassevolk dat lup weer bi-j de schutteri-j
da-j an de zoep raakt, ach dat heurt d'r bi-j

links van Hummelo, rechts van Hummelo
doar kump de schutteri-j van Hummelo weer an
links van Hummelo, rechts van Hummelo
gin plek ter wereld woar-j zo feesten kan